Dismantle

To take apart an exhibit. Also known as Take-down, Teardown.

Go Back to Previous Page